Ξελαδιάστρες/ Skinners / Derinders

GREEK
  Μηχανές διαθέσιμες στην αποθήκη:

(Ρωτήστε μας για οποιαδήποτε άλλη ξελαδιάστρα που αναζητείτε)

ENGLISH Machines currently on stock:

(Please do ask us about any other skinner machine you may be looking for)

GERMAN  Maschinen ab Lager verfügbar:

(Bitte fragen Sie uns über jede andere Derinder Maschine die Sie suchen)

UA-86320755-1