Αρχική / Home / Startseite

 Καλωσήλθατε!

 

Η εταιρεία ΑΛΦΑ - Γ.ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. δραστηριοποιείται για πάνω από 30 χρόνια στον χώρο των μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων.

 

Προσφέρει λύσεις στην παραγωγή, επεξεργασία και συσκευασία τροφίμων όλων των ειδών σε πελάτες όλων των μεγεθών και δυνατοτήτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

Κύριο αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρείας μας είναι η εισαγωγή, μετασκευή και η ανακατασκευή μηχανημάτων με σκοπό να προσφέρει αξιόπιστες και εξειδικευμένες λύσεις σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές αλλά και η παροχή service και ποιοτικών ανταλλακτικών μέσω ενός εκτενούς δικτύου συνεργατών και προμηθευτών από το εξωτερικό.

 

Ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα αποτελεί η δυνατότητα μας να κατανοούμε τις ειδικές ανάγκες και προκλήσεις παραγωγής που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί και να ανταποκρινόμαστε με πρακτικές και δημιουργικές λύσεις σε κάθε περίπτωση.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για συζητήσουμε για οποιαδήποτε καινούρια ή μεταχειρισμένη μηχανή, ανταλλακτικά, αναλώσιμα ή δυσεύρετο τύπο εξοπλισμού τροφίμων.

 Welcome!

 

Our company, ALFA - G. ANDRIANOPOULOS S.A.  has been trading food processing machinery for over than 30 years.

 

We offer food production, processing and packaging solutions to clients of all sizes and subsectors in Greece and various other countries.

 

Our company's focus is importing, refurbishing, rebuilding, altering, and customising equipment in order to offer reliable and specialised solutions at competitive prices, as well as after sale servicing and components/parts through an extended network of partners and suppliers from various countries.

 

Our competitive advantage is understanding in depth your needs and challenges that you are facing no matter how complicated your requirements are, so as we can offer realistic, practical, reliable and creative solutions, and good value for money, in each case.

 

Please feel free to contact us to discuss about any new or used machine, parts and accessories, or hard to find piece of equipment.

 

 Willkommen!

 

Unsere Firma, ALFA - G. Andrianopoulos S.A. firmiert Lebensmittel verarbeitende Maschinen für mehr als 30 Jahren.

 

Wir bieten Produktion, Verarbeitung und Verpackung Lösungen für Kunden aller Größen und Teilsektoren in Griechenland und verschiedenen anderen Ländern.

 

Unsere Schwerpunkte sind Import, Renovierung, Umbau, zur Änderung und Anpassung von Anlagen, um eine zuverlässige und spezialisierte Lösungen zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten, sowie nach dem Verkauf Wartung und Komponenten / Teile durch ein erweitertes Netzwerk von Partnern und Lieferanten aus verschiedenen Ländern.

 

Unser Wettbewerbsvorteil liegt in der Tiefe Ihrer Bedürfnisse und Herausforderungen zu verstehen, dass Sie konfrontiert sind, egal wie kompliziert Ihre Anforderungen sind, so können wir realistisch, praktisch, zuverlässig und kreative Lösungen, und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, in jedem Fall bieten.

 

Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, um über alle neuen oder gebrauchten Geräte,  Teile und Zubehör, oder Apparat schwer zu finden zu besprechen.

UA-86320755-1